Algemene voorwaarden/Privacy

Total Hospitality Today!

Algemene voorwaarden/Privacy

ALGEMENE VOORWAARDEN ALTIJD VOORUIT B.V.

1 TOEPASSELIJKHEID

1.1 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen ALTIJD VOORUIT B.V. en opdrachtgever niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst ter zake van door ALTIJD VOORUIT B.V. te verrichten diensten of uit te brengen adviezen. De onderhavige algemene voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de overeenkomst tussen ALTIJD VOORUIT B.V. en opdrachtgever.

1.2 De onderhavige algemene voorwaarden worden standaard bij het uitbrengen van een offerte overgelegd. Desgevraagd zal ALTIJD VOORUIT B.V. een kosteloos afschrift van deze voorwaarden aan de opdrachtgever doen toekomen.

1.3 Op alle werkzaamheden verricht door ALTIJD VOORUIT B.V. is steeds de meest recente versie van deze algemene voorwaarden van toepassing. ALTIJD VOORUIT B.V. is steeds bevoegd deze voorwaarden opnieuw vast te stellen.

1.4 Indien enig beding in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst nietig is, blijft de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zo veel mogelijk benadert.

1.5 Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van schriftelijke communicatie wordt hieronder mede begrepen communicatie middels elektronische hulpmiddelen zoals internet, e-mail en app.

2 AANBIEDING

2.1 De opdracht omvat uitsluitend de werkzaamheden die in de schriftelijke aanbieding / overeenkomst zijn omschreven, inclusief alle wijzigingen die naderhand schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 Tenzij in de aanbieding anders is vermeld, heeft de aanbieding een geldigheidsduur van 30 dagen.

2.3 De opdracht komt tot stand doordat een door ALTIJD VOORUIT B.V.  uitgebrachte aanbieding door de opdrachtgever schriftelijk wordt aanvaard dan wel doordat ALTIJD VOORUIT B.V. een door opdrachtgever mondeling verstrekte opdracht schriftelijk aanvaardt en opdrachtgever zich hiermee stilzwijgend akkoord verklaart door niet binnen 14 dagen na ontvangst van het bericht schriftelijk te reageren. Dan wel doordat ALTIJD VOORUIT B.V. uitvoering heeft gegeven aan een opdracht jegens opdrachtgever.

3 DUUR VAN DE OPDRACHT EN TUSSENTIJDSE BEËINDIGING

3.1 Opdrachten worden afgesloten voor de indicatieve periode zoals vermeld in de overeenkomst.

3.2 De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van ALTIJD VOORUIT B.V.  worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die ALTIJD VOORUIT B.V.  ontvangt en de medewerking die wordt verleend door opdrachtgever.

Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid, zijn daarom alleen fatale termijnen indien dat schriftelijk is overeengekomen. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

3.3 In financiële zin is de opdracht afgerond, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd dan wel is voldaan. De opdrachtgever dient ALTIJD VOORUIT B.V. hierover binnen een termijn van dertig dagen na dagtekening van de eindafrekening te berichten of er opmerkingen zijn ten aanzien van de in rekening gebrachte werkzaamheden door ALTIJD VOORUIT B.V. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn van dertig dagen reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

3.4 Beide partijen hebben binnen de kaders van artikel 3.5 tot en met 3.7 het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen. Zulk een beëindiging dient schriftelijk te geschieden.

3.5 ALTIJD VOORUIT B.V. zal van deze bevoegdheid alleen gebruik maken, indien als gevolg van feiten of omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden.

3.6 Eenzijdige opzegging door de opdrachtgever is slechts mogelijk indien de overeenkomst hierin voorziet. Indien de overeenkomst hierin niet voorziet en opzegging desondanks geschiedt door de opdrachtgever heeft ALTIJD VOORUIT B.V.  ten minste recht op (door)betaling van de advieskosten voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.

3.7 Eenzijdige opzegging door de opdrachtgever is, ook indien de overeenkomst hierin niet voorziet, mogelijk indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van ALTIJD VOORUIT B.V.. In dit geval bestaat er geen recht op doorbetaling van de advieskosten als bedoeld in het voorgaande lid.

3.8 Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander met behoud van rechten.

4 UITVOERING VAN DE OPDRACHT

4.1 De opdracht wordt uitgevoerd binnen de in overleg met de opdrachtgever in de aanbieding vermelde (geschatte) termijn, tenzij zulks in redelijkheid niet is te realiseren.

4.2 De opdracht wordt professioneel en naar beste inzicht en vermogen uitgevoerd door of namens ALTIJD VOORUIT B.V.

4.3 De verplichting als bedoeld in 4.2 heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd, tenzij ALTIJD VOORUIT B.V. en de opdrachtgever vóór het aanvaarden van de opdracht expliciet en schriftelijk overeenstemming bereiken over het te behalen resultaat en indien tussen partijen vaststaat dat de omschrijving van het te behalen resultaat slechts voor één uitleg vatbaar is en het resultaat objectief vast te stellen is (resultaatsverplichting). Indien de schriftelijke resultaatsverplichting niet aan de voorgaande cumulatieve vereisten voldoet, komt aan de opdrachtgever geen beroep toe op de resultaatverplichting. Hetzelfde geldt indien het resultaat buiten de invloed van ALTIJD VOORUIT B.V. niet wordt bereikt.

4.4 De opdrachtgever is gehouden de voor de opdracht benodigde gegevens en informatie tijdig schriftelijk te verstrekken, tenzij ALTIJD VOORUIT B.V. uitdrukkelijk verzoekt de informatie op een andere wijze en/of tijdstip ter beschikking te stellen. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers  van de eigen opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van ALTIJD VOORUIT B.V. betrokken (zullen) zijn. Als  ALTIJD VOORUIT B.V. daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een fax- en/of datanetaansluiting.

4.5 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan ALTIJD VOORUIT B.V. zijn verstrekt, heeft ALTIJD VOORUIT B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten dan wel schade volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.6 Opdrachtgever is gehouden ALTIJD VOORUIT B.V. onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

4.7 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door of namens hem aan ALTIJD VOORUIT B.V. verstrekte gegevens en informatie.

4.8 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht de opdrachtgever de bestaande opdracht wenst te wijzigen, dan zal behoudens het hieraan voorafgaande geregelde, zulks alleen kunnen indien ALTIJD VOORUIT B.V. zulks aanvaardt en de opdrachtgever dit vervolgens schriftelijk bevestigt. Indien opdrachtgever na daartoe schriftelijk gemaand te zijn niet binnen veertien dagen tot bevestiging overgaat, is ALTIJD VOORUIT B.V. gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever gehouden te zijn.

4.9 Indien de wijziging wordt veroorzaakt door omstandigheden die ALTIJD VOORUIT B.V. kende of had behoren te kennen bij de totstandkoming van de opdracht, dan zijn de meerkosten die daaruit voortvloeien voor haar rekening. Indien echter de meerkosten de overeengekomen prijs met meer dan tien procent zouden verhogen, is ALTIJD VOORUIT B.V. gerechtigd de opdracht terug te geven, en alleen indien en voor zover de uitvoering van de opdracht nog niet is aangevangen, zonder honorarium in rekening te kunnen brengen.

5 VERTROUWELIJKHEID

ALTIJD VOORUIT B.V. is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. ALTIJD VOORUIT B.V. zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

 

 

6 AANSPRAKELIJKHEID

6.1 De resultaten van toepassing en gebruik van de door ALTIJD VOORUIT B.V. verrichte audits, studies, adviezen en andere werkzaamheden zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten haar invloed vallen. Ofschoon elke opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan ALTIJD VOORUIT B.V. derhalve geen garanties verstrekken met betrekking tot de door haar verstrekte adviezen en verrichte diensten. Dit laatste geldt ook indien in de omschrijving van de opdracht bepaalde resultaten zouden zijn opgenomen.

6.2 ALTIJD VOORUIT B.V. is jegens opdrachtgever aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd.  De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium (exclusief BTW en reis- en verblijfskosten) van ALTIJD VOORUIT B.V. voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in de hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

7 PRIJS EN BETALING

7.1 De aanbieding van diensten kan plaats vinden op basis van vaste prijs, honorering van gewerkte uren, nacalculatie of betaling van een bedrag gelijk aan een overeengekomen resultaatsverplichting. Is in de aanbieding een vaste prijs opgenomen dan geldt deze als de overeengekomen prijs.

Is in de aanbieding geen vaste prijs opgenomen, dan wordt het te betalen bedrag bepaald op basis van de in de opdracht overeengekomen tarieven welke periodiek door ALTIJD VOORUIT B.V. worden vastgesteld. In dat geval zijn steeds de meest recentelijk door ALTIJD VOORUIT B.V. vastgestelde tarieven van toepassing.

Is in de aanbieding een ‘richtprijs’ opgenomen, dan geldt deze als een vrijblijvende schatting van de kosten.

7.2 Ingeval de overeenkomst geen andere afspraken vermeldt over de betalingscondities gelden onderstaande regels voor opdrachten op basis van:

 vaste prijs: 40% bij aanvang opdracht en 60% na afloop opdracht.

 nacalculatie: maandelijkse afrekening achteraf, of 100% na afloop (bij kortlopende opdracht).

Wordt de opdracht door ALTIJD VOORUIT B.V. verricht gelijk aan vastgestelde resultaatsverplichting afspraak c.q. percentage dan is bij tussentijdse oplevering of eindoplevering van de opdracht de opdrachtgever het afgesproken verschuldigd aan ALTIJD VOORUIT B.V..

7.3 Tenzij anders vermeld zijn alle door ALTIJD VOORUIT B.V. in de aanbieding genoemde bedragen exclusief omzetbelasting,  bureaukosten, reis- en verblijfkosten en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

7.4 De opdrachtgever is verplicht tot betaling in Euro’s binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.

7.5 De opdrachtgever dient betalingen uit te voeren zonder enige korting of schuldvergelijking. Het bestaan van claims en/of reclames ontheft de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting(en). Bij overschrijding van de betalingstermijnen zal de opdrachtgever aan ALTIJD VOORUIT B.V. een rente over het onbetaalde factuurbedrag verschuldigd worden, ter grootte van de op dat moment geldende wettelijke rente, en wordt berekend vanaf de dag(en) dat de betaling(en) had(den) dienen plaats te vinden tot en met de dag der voldoening, zonder dat hiervoor enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is.

7.6 Ook incassokosten – zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke – die gesteld worden op tenminste € 175,- alsmede de kosten verbonden aan een faillissementsaanvraag komen voor rekening van de opdrachtgever.

7.7 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de opdrachtgever naar het oordeel van ALTIJD VOORUIT B.V. daartoe aanleiding geeft, is ALTIJD VOORUIT B.V.  gerechtigd van de opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door ALTIJD VOORUIT B.V. te bepalen vorm. Indien de opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is ALTIJD VOORUIT B.V. gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de opdrachtgever aan ALTIJD VOORUIT B.V. uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

8 KLACHTEN

8.1 Een klacht over verrichte werkzaamheden of een factuurbedrag dient binnen dertig dagen na verzending van de stukken of de informatie waarover de opdrachtgever klaagt, dan wel, indien opdrachtgever aantoont dat hij de tekortkoming redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken binnen dertig dagen na ontdekking van de tekortkoming, schriftelijk aan ALTIJD VOORUIT B.V. kenbaar te worden gemaakt. Overschrijding van deze termijn leidt tot verval van alle aanspraken.

8.2 Een klacht schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op, tenzij en voor zover ALTIJD VOORUIT B.V. aan opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat ze de klacht gegrond acht.

8.3 In geval van een terechte klacht heeft ALTIJD VOORUIT B.V. de keuze tussen aanpassing van het factuurbedrag, het kosteloos verbeteren of het opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden dan wel het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht.

9 DIVERSEN

9.1 Indien een der partijen niet voldoet aan enige essentiële verplichting uit de overeenkomst, anders dan in  artikel 8 bepaald, zal de andere partij per aangetekend schrijven de in gebreke blijvende partij de gelegenheid bieden om binnen een redelijke termijn van tenminste 24 werkdagen alsnog aan haar verplichting(en) te voldoen. Indien de in gebreke zijnde partij binnen de gestelde termijn alsnog haar verplichtingen niet nakomt, vervallen haar rechten uit deze overeenkomst en is de andere partij niet meer gehouden enigerlei op haar rustende verplichting na te komen.

9.2 Modellen, technieken en instrumenten die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van ALTIJD VOORUIT B.V.. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van ALTIJD VOORUIT B.V.

10 GESCHILLEN

10.1 Geschillen welke ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, kunnen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam of, indien een der partijen daaraan de voorkeur geven, worden voorgelegd aan één of meer mediators dan wel de rechtbank van het arrondissement Overijssel, locatie Almelo.

10.2 Op elke overeenkomst tussen opdrachtgever en ALTIJD VOORUIT B.V.  is Nederlands recht van toepassing.

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?
We wisselen graag vrijblijvend van gedachten!